DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka  w Sobótce

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce dla strony http://www.sp1sobotka.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa http://www.sp1sobotka.pl/ spełnia wymagania w 95,6%.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Stachurska, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail info@sp1sobotka.pl lub numer telefonu 71 3162 565 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce mieści się przy  ul. Świdnickiej 20, 20a   w Sobótce. Kompleks składa się z 4  budynków.

Budynek A wyposażony jest w jedno wejście główne oraz jedno dodatkowe. Wejście główne nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych. W budynku A na parterze , na lewo od wejścia głównego,   w odległości 10m  znajduje się dział kadr.

Budynek B  posiada dwa wejścia dostępne dla osób niepełnosprawnych. Główną częścią budynku jest sala gimnastyczna.

Budynek C wyposażony jest w jedno wejście główne i sześć wejść dodatkowych bezpośrednio do sal oddziałów Przedszkola Publicznego nr 2 w Sobótce.

Budynek  DE oprócz wejścia głównego z podjazdem dla wózków ma 3 dodatkowe wejścia.  W budynku na lewo od wejścia głównego, w odległości 4 m znajduje się sekretariat.

Budynek FG posiada wejście główne i cztery wejścia dodatkowe. W części F znajduje się bezpośrednio  na lewo od wejścia głównego stołówka.

W budynkach C, D i F znajdują się windy osobowe.

Na terenie Zespołu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.