foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Tytuł innowacji: Uczę i bawię z TIK

Kto realizuje? Uczniowie: klasa 1b

 • Nauczyciel: Bożena Olichwer-Ostrowska

Kiedy?  Lata 2015 - 2017

Cele ogólne

 1. zwiększenie szans edukacyjnych dzieci 6-letnich poprzez stymulowanie rozwoju w różnorodnych zakresach,
 2. stworzenie możliwości i warunków do rozwoju ucznia poprzez wzbogacenie realizowanego programu dydaktyczno-wychowawczego  o treści z zakresu TIK,
 3. rozwijanie kompetencji społecznych.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 1. rozbudza ciekawość poznawczą,
 2. wyrabia pozytywną postawę do nauki,
 3. zwiększa gotowość do wysiłku intelektualnego,
 4. poprawia odporność emocjonalną na sytuacje trudne,
 5. uczy się rozwiązywania problemów,
 6. wzmacnia poczucie własnej wartości,
 7. doskonali umiejętności pracy w grupie,
 8. czuje się odpowiedzialny za efekty pracy grupy i swojej własnej,
 9. uczy się organizacji pracy własnej i zespołowej,
 10. uczy się samokontroli i dokonywania samooceny,
 11. korzysta z technik i narzędzi multimedialnych w procesie uczenia się,
 12. poznaje sposoby wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej do rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Efekty działań

Uzyskane efekty działań można ująć w trzech płaszczyznach:

Uczniowie

 1. zainteresowanie i aktywny udział w zajęciach,
 2. przyrost umiejętności i wiadomości,
 3. rozwój zdolności i zainteresowań,
 4. rozwój kreatywności,
 5. większa samodzielność,
 6. wyższa samoocena,
 7. likwidacja barier technologicznych w dobie rozwoju komputeryzacji.

Szkoła i środowisko

 1. nowe formy pracy – teatr multimedialny, zespół muzyczny wzbogacony o instrumenty multimedialne, mini centra multimedialne,
 2. nowe formy komunikacji i współpracy z rodzicami, placówkami oświatowymi np.  platforma e-learningowa,
 3. nowoczesna placówka – jesteśmy na etapie tworzenia Centrum Edukacji Cyfrowej.

Nauczyciele

 1. bogatszy repertuar metod i form pracy z uczniami,
 2. większa kreatywność - przełamywanie stereotypów,
 3. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30