foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W związku z informacjami dotyczącymi przerwy świątecznej i ferii zimowych, które zostały przekazana na sobotniej konferencji Premiera Rady Ministrów zmianie ulega organizacja pracy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 i będzie wyglądała w sposób następujący:

- do 22 grudnia 2020r.- zajęcia w formie zdalnej w kl. I-VIII,

- do 14 grudnia 2020r. wystawienie propozycji ocen śródrocznych we wszystkich klasach,

- wywiadówki semestralne ( na Teamsach- wychowawcy umówią się z Państwem przez dziennik)- 15 grudnia 2020r. kl.I-III:

● kl.I- godz. 16:00,

● kl.II- godz.16:30,

● kl.III- godz.17:00,

- wywiadówki semestralne ( na Teamsach- wychowawcy umówią się z Państwem przez dziennik)- 16 grudnia 2020r. kl.IV-VIII:

● kl.IV- godz.15:30,

● kl.V- godz. 16:00,

● kl.VI- godz. 16:30,

● kl.VIII- godz.17:00,

● kl.VIII- godz.17:30,

- 23 grudnia 2020r.- 03 stycznia 2021r.- przerwa świąteczna,

- 04-17 stycznia 2021r.- ferie zimowe,

- 22 stycznia 2021r.- wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych,

- 01 lutego 2021r. – początek II semestru.

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/ 2021 w których wzięli udział uczniowie klas 4-8 największa liczbę głosów otrzymał Brajan Klój z kl.8d i tym samym zdobył tytuł i funkcję Przewodniczącego Szkoły im. Janusza Korczaka w Sobótce,
zastępcą szkoły została Wiktoria Waszczuk kl. 6e
zarząd : Maria Łaskarzewska kl.7b i Zofia Kluczyńska kl.7b
SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I DZIĘKUJEMY POZOSTAŁYM KANDYDATOM ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W WYBORACH.
opiekun samorzadu

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi organizacji zdalnego nauczania dla klasach 1-3 informujemy, że począwszy od 16 listopada 2020r(poniedziałek) lekcje dla klas 1-3 odbywać się będą zdalnie według tygodniowego planu zajęć do godz. 11.30 a zajęcia dodatkowe według ustalonych harmonogramów. Szczegóły dotyczące formy w jakiej prowadzone będą zajęcia przekażą Państwu wychowawcy   oraz nauczyciele religii i j. angielskiego poprzez dziennik elektroniczny - zalecany jest MS Teams. Nadal funkcjonować będzie zakładka e-learning na stronie szkoły, gdzie będziemy zamieszczać zadania dla uczniów, którzy z ważnych powodów w wyznaczonym czasie nie skorzystają z połączenia z nauczycielem. Nie będą organizowane zastępstwa za nauczycieli przebywających na L4. W takim przypadku uczniowie korzystają tylko z zadań zamieszczonych na e-learningu.

                                                                                   Dyrekcja szkoły

Uwaga - zmiana terminów niektórych zajęć w ramach projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach E F S. Szczegóły w zakładce: Dodatkowe zajęcia.

Szanowni Rodzice

Biblioteka szkolna będzie otwarta dla klas IV – VIII we wtorki i środy w godzinach 1400 -1800 .

Rodzice za okazaniem dowodu tożsamości lub uczniowie mogą wypożyczać nowe lektury po oddaniu wcześniejszej oraz inne książki.

Wejście do biblioteki od strony hali widowiskowo – sportowej.

Zapraszam.

Nauczyciel bibliotekarz

Izabela Sieradzka

Szanowni Rodzice

1. Zadania dla uczniów klas 1-3 zamieszczane będą przez nauczycieli na stronie szkoły w zakładce e-learning (edukacja wczesnoszkolna, język angielski, religia).

 

 

2. Biorąc pod uwagę wiek dzieci, umiejętności uczniów klas 1-3 związane z obsługą komputera i programów używanych do nauki zdalnej, specyfikę pracy oraz braki sprzętowe w rodzinach proponujemy, aby połączenia z nauczycielami za pomocą MS Teams odbywały się w godzinach popołudniowych kiedy starsze rodzeństwo zwolni komputer i uczniowie klas 1-3 będą mogli pracować pod okiem rodziców (pracujący będą mogli już wrócić do domu) lub starszego rodzeństwa.

 

 

3. Harmonogram spotkań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i religii na platformie MS Teams przekażą Państwu wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 

4. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zajęcia korekcyjnokompensacyjne i inne) prowadzone będą w formie ustalonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z zainteresowanymi rodzicami.

 

 

5. W szkole będzie dyżur bibliotekarza dla klas 1-3 - w każdy wtorek i środę w godzinach 12.00-14.00.

 

 

6. W poniedziałek (9.11.2020 r.) skontaktujemy się telefonicznie z rodzicami, którzy zgłosili chęć wypożyczenia komputera – zapotrzebowanie w tej chwili przekracza kilkakrotnie możliwości szkoły.

 

 

7. Załączony harmonogram może ulec zmianie po analizie uwag wychowawców, nauczycieli i rodziców oraz ocenie skuteczności pracy z uczniami na platformie MS Teams.

 

 

O każdej zmianie powiadomimy rodziców przez e-dziennik.

Dyrekcja szkoły

Szanowni Rodzice,

do czasu ustaleń

z Urzędem Marszałkowskim

zajęcia unijne w klasach IV-VIII

zostają czasowo zawieszone.

SZANOWNI RODZICE

          W ŚRODY BIBLIOTEKA SZKOLNA BĘDZIE CZYNNA

DLA UCZNIÓW KLAS IV- VIII W CELU ODDANIA OMÓWIONEJ LEKTURY I WYPOŻYCZENIA NOWEJ.

W GODZINACH 1200 - 1600 - MOGĄ WYPOŻYCZAĆ OPIEKUNOWIE DZIECKA ZA OKAZANIEM DOWODU TOŻSAMOŚCI.

W GODZINACH 1600 - 1800 - MOGĄ WYPOŻYCZAĆ UCZNIOWIE.

WYPOŻYCZANE BĘDĄ TYLKO LEKTURY SZKOLNE.

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

IZABELA SIERADZKA

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 23 października 2020 r. w dniach 24.10-08.11.2020 r. zajęcia w naszej szkole będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli zdalnie. Lekcje odbywać będą się według „Tygodniowego planu zajęć” obowiązującego od 1 września, a zajęcia dodatkowe według ustalonych harmonogramów. Szczegóły dotyczące formy w jakiej prowadzone będą zajęcia przekażą Państwu nauczyciele poszczególnych przedmiotów i zajęć poprzez dziennik elektroniczny - zalecany jest MS Teams.

Jedynymi zajęciami, które zawieszone zostają na okres dwóch tygodni są SKS-y prowadzone przez p. Adama Spicerę i p. Piotra Kołodzieja.

W przypadku nieobecności dziecka macie Państwo obowiązek usprawiedliwiania tej nieobecności, można to zrobić korzystając z dziennika elektronicznego.

Pedagodzy szkolni i psycholog będą pracować stacjonarnie, można więc kontaktować się z nimi dzwoniąc do szkoły. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej po dokonaniu ustaleń z nauczycielem bibliotekarzem zostanie umieszczony najpóźniej we wtorek na stronie szkoły.

Uwagi i informacje dotyczące braków sprzętowych, problemów technicznych i inne proszę zgłaszać przez dziennik do wychowawcy klasy.

Uczniowie klas I-III i przedszkolaki realizują zajęcia stacjonarnie, na zasadach obowiązujących od początku roku szkolnego.

Przypominamy również, że:

„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

Prosimy o zaglądanie na stronę szkoły, na której będziemy zamieszczać kolejne informacje .

Dyrekcja szkoły

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30